מרקיד

פרוטוקול ישיבה 2010-01-31 זכויות יוצרים

31/01/2010

פרוטוקול פגישה מיום 31.1.2010

בעניין זכויות השמעה והפצה של מוסיקה ומצגות להדרכת ריקודי עם

בבית יו"ר ארגון המדריכים והכוריאוגרפים בבית דגן

נוכחים

ויקטור גבאי - יו"ר ארגון המדריכים והכוריאוגרפים.

יגאל טריקי ממלא מקום.

ירון מישר.

שלמה ממן.

יהודה עמנואל – נציג עמותת ארגון המדריכיםוהיוצרים לריקודי עם, פקס: 03-5045473

משה תלם.

עו"ד ירון מידן.

יו"ר הארגון מתאר בהסכמת כל הנוכחים, לחץ מתמשך מצד הגופים השונים האוחזים בזכויות ההשמעה וההפצה של המוסיקה באופן הפוגע קשות ביכולתם של המדריכים והכוריאוגרפים לעבוד ולפעול.

כל ניסיונות העבר להגיע להסדרים שונים ומשונים כשלו ונוצר הצורך בהסדרה שתאפשר את המשך עבודתם של המדריכים והכוריאוגרפים תוך מתן לגיטימציה של המחוקק לענף תרבותי ישראלי חשוב זה.

עו"ד מידן מציע: לנסות להגיש ולהעביר הצעת חוק ברוח הדברים שנאמרו שתכיר בערך התרבותי של המחול העממי הישראלי ותאפשר ותסדיר את עבודתם של המדריכים והכוריאוגרפים ללא מורא.

במקביל לעבודה על הצעת החוק ועם הגשתה, תישקל הגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד כל האוחזות בזכויות ההשמעה וההפצה של המוסיקה שתאפשר את המשך עבודתם הסדירה של המדריכים והכוריאוגרפים, ללא מוראן של תביעות עד לקביעתו של הסדר קבע.

שלמה ממן: מבקש לקבוע שבמסגרת כל הסדר שיקבע לרבות הצעת החוק יוכר ויוסדר גם נושא זכויותיהם ותשלום התמלוגים לכוריאוגרפים. לשיטתו יש לקבוע תמלוגים מכל כרטיס שנגבה מהרוקדים.

יגאל טריקי: מסכים בעצם ההכרה ותשלום התמלוגים ליוצרים, אך מעוניין שייקבע תשלום גלובלי באופן שלא יטיל מעמסה בירוקראטית נוספת על המרקידים והמדריכים.

ויקטור גבאי: כרגע מעוניינים לקדם את זכויות ההשמעה ויש לאפשר קיומה של זכות השמעה בכל סוגי המוסיקה הנדרשים בערב של הרקדה.

שלמה ממן: לאור הבעיות הכרוכות בקביעה חקיקתית בעניינים הנוגעים למוסיקה לועזית הרי שבשלב זה אין טעם לנסות לקבוע הסדרים למה שאינו קשור לריקודי עם ישראלים המתבססים רובם ככולם על מוסיקה עברית.

משה תלם: מציין כי ישנן הקלטות והפקות פרטיות ושימוש בהפקות ועיבודי מוסיקה מקוריים ימנע את החשש לתביעות.

שלמה ממן: מוסיף ומציין כי יש נכונות לתקצוב מטעם המדינה לביצוע הפקות חדשות ועיבודים חדשים לשירים ישנים לצורך ריענון המוסיקה הנשמעת בהרקדות.

ויקטור גבאי יו"ר הארגון: יש למצוא פיתרון לכל המרקידים בעניין השמעה פומבית לכל המרקידים בענף, לא יעלה על הדעת שמרקידים מסויימים נתבעים בפועל להעביר את כל הכנסותיהם לפדרציות השונות בתחום המוסיקה.

בהסכמה מלאה של הנוכחים הוחלט:

כי כמטרה יש לפעול על מנת לאפשר השמעה פומבית של כל סוגי המוסיקה במסגרת חוג לריקודי עם. הזכות להשמעה והדרכה בחסות חקיקה תינתן למי שהוכר על ידי הארגון על פי קריטריונים של הארגון וכמובן עבר הכשרה כמרקיד ומדריך.

מוסכמת ההצעה עו"ד מידן להביא הסדר חקיקתי בנושא השמעה והפצה ובמקביל לנסות ולפעול דרך בית המשפט לקבלת צו מניעה זמני שיאפשר המשך עבודתם של המדריכים והכוריאוגרפים עד להסדרה חקיקתית.

שלמה ממן: צריך לפעול שכמובן ימצא פיתרון גם בעניין ההפצה של קלטות להדרכת ריקודי עם.

ירון מישר: מתאר סקירה ארוכה ורבת שנים של התנהלות קשה מול האוחזים בזכויות המוסיקה ומציין ומדגיש שהסדרים כאלה הושגו אך הפרות חוזרות ונשנות מצד גורמים בענף מונעות המשך קיומם של ההסדרים שהתקבלו.

עוד מציין ירון מישר כי תביעות כאלו מעמידות היום בפני חורבן כולל עמל תיעודי של שנים של הנצחה והפקה של קלטות ומצגות להדרכת ריקודי עם.

ויקטור גבאי: מכיר בפועלו של ירון מישר ומציין כי תישקל אפשרות להיעזר בעמלו של ירון מישר כבסיס לשימור והפצה של מצגות להדרכת ריקודי עם.

הוסכם כי יש לפעול לקיומו של הסדר חקיקתי כולל בנושא השמעה, הדרכה והפצה של הדרכות מוקלטות של ריקודי מעם ישראלים לצלילי מוסיקה עברית לרבות קביעת הסדר המכיר בזכויות היוצרים של מחברי הריקודים וקביעת הסדר תשלום תמלוגים לכוריאוגרפים.

ויקטור גבאי: מציין כי קיימים גורמים אוהדים בקרב חברי הכנסת אותם ניתן לגייס כגון: ח"כ נחמן שי.

לצורך הצעת החוק:

א. יהודה עימנואל יערוך סקירה הסטורית בנושא ריקודי העם למן ראשיתו ועד היום לרבות הפעילויות הברוכות בענף גם מחוץ לתחומי המדינה הן בקרב הפזורה היהודית ובכלל. כל זאת תוך דגש על הערכים המוספים של המחול העברי המחזקים את אהבת ישראל וארץ ישראל וקירוב לבבות בקרב הפזורה היהודית ולרבות יחסי ציבור לטובת ישראל בעולם כולו.

ב. ירון מידן: יערוך סקירה של המצב המשפט בענף נכון להיום לרבות ההסדרים הקיימים.

בנושא השמעה: הוסכם כי מן הראוי שחברות בארגון תקנה זכות השמעה של ריקודי עם והארגון יקבע את הקריטריונים למתן זכות כאמור לרבות עצם זכות ההדרכה והלימוד תוך מתן תוקף חקיקתי לכך.

כן הוסכם כי ראוי שהתמלוגים בעבור זכות ההשמעה אשר יועברו בהסדר לאוחזים בזכויות ההשמעה, צריכים להתקבל באופן גלובלי.

בנושא הפצה ועל מנת להימנע מטענות של הפדרציות השונות בתחום המוסיקה תישקלנה מספר אפשרויות כגון:

א. שימוש במוסיקת רקע בלבד באופן שלא יסכן את מפיצות המוסיקה והאוחזות בזכויות ההפצה.

ב. שימוש ברצועות חתוכות מתוך השירים ורק לצורך הלימוד וההדרכה ושוב באופן שלא יפגע בזכויות היוצרים של האוחזים בזכויות ההפצה.

לסיכום:

המשך מעקב וטיפול יו"ר הארגון – ויקטור גבאי.

העתק הישיבה יומצא ליו"ר הארגון שיעביר את העתקו ליתר הנוכחים.

פניות ליו"ר הארגון במייל

Victor.g@012.net.il

עו"ד ירון מידן

היום יום 31.1.2010

עבור לתוכן העמוד